Çfarë të jep një master?

Një diplomë Master do të thotë njohuri të avancuara teorike dhe praktike në fusha të ndryshme, mendim i thelluar analitik dhe i pavarur, vlerësim kritik dhe profesional aftësi për të zgjidhur probleme komplekse dhe një karrierë në nivel më të lartë.

Një tjetër avantazh i diplomës master është mundësia për t’iu kredhur plotësisht në fushën që ju intereson, si një përvojë e e çmuar dhe garanci për tregun e punës.
Ia vlen të studiosh një program master nëse doni t’i përkushtoheni kërkimeve të në fushën për të cilën keni studiuar. Diploma master është edhe një portë drejt studimeve doktorale dhe eksperiencës akademike.

Çfarë është masteri shkencor?

Masteri i shkenaceve është 120 kredite, zgjat 2 vite të plota akademike dhe ka bërthamë akademike kërkimi, metodologjie dhe tenton jetën akademike të individit.