Shkrim Krijues - Gazetari

Programi ofron një fashë akademike dhe profesionale për të cilën është ndjerë në treg ku profesionistët e penës dhe mjeshtrit e gazetarisë “high-tech” janë gjithnjë e më të kërkuar. Ky program thellohet në njohjen, analizimin dhe aplikimin e përmbajtjeve dhe formave të industrive kreative. Ketij thellimi i shërben ndërtimi i përmbajtjeve dhe njohja e platformave të të shprehurit kreativ per median e shkruar, televizionin, por edhe ne kuadër të gazetarisë multimediale e mediave online. Ky program kombinon teoritë e mediave dhe të shoqërisë, premisat teknologjike dhe format e përpunimit të permbajtjeve kreative.

Në një peisazh fluid mediatik, gazetarët e suksesshëm duhet të jenë në gjendje të raportojnë dhe të tregojnë histori tërheqëse përmes platformave të ndryshme mediale. Ky medium mund të jetë tekst, audio, foto ose video, por edhe të gjitha bashkë dhe njëkohësisht. Ky program ka për qëllim të tregojë se si mund të zhvillohet një histori dhe si mund të raportohet e të hartohet një përmbajtje gazetareske në secilën prej këtyre formave dhe me anë të instrumentave të larmishme të komunikimit sot. Është pra një program që synon ta aftësojë studentin që t’i përdorë, por edhe t’i kuptojë pasojat dhe implikimet e përdorimit të këtyre mediumeve në pikëpamje teorike dhe praktike.

  BACHELOR: SHKRIM KRIJUES - GAZETARI - 180 ECTS  
Nr. Emri i lëndës ECTS
     
A - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/5 lëndë  
1 Filozofi 6
2 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 Metoda kërkimi & Statistikë e aplikuar 8
5 Hyrje në ekonomi 6
    38
     
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/88 ECTS/8 lëndë  
1 Elementët e komunikimit & E folura në publik 10
2 Hyrje në shkencat politike & Histori moderne dhe bashkëkohore 12
3 Shkrim, raportim lajmi 6
4 Hyrje në shkrimin krijues & Teknikat e shkrimit publicistik 12
5 Stilet e gjuhës shqipe & Teknikat e Shkrimit Letrar 12
6 Zhvillimi i aftësive për të shkruar & Teknikat e shkrimit për zhanret e skenës dhe ekranit 12
7 Hyrje në teknikat e shkrimit gazetaresk & Gjinitë gazetareske 12
8 Media audiovizuale dhe Talk show & Gazetari multimediale -Media online 12
    88
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/18 ECTS/ 3 lëndë  
1 Hyrje në psikologji 6
2 Të drejtat e njeriut 6
3 Hyrje në të drejtën publike 6
    18
     
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 Hartim dhe zbatim projektesh 4
2 Histori e civilizimeve/Histori arti 6
    10
     
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 Anglisht 1 & 2 10
2 Informatikë 4
3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
    19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 Punimi i diplomës / Provimi i përgjithshëm përfundimtar 7
     
  Totali 180

Ky program është në proces licencimi nga MAS.

Ku mund të punosh pas studimeve

-    Gazetar (televiziv, shtyp, online)
-    Redaktor media
-    Skenarist
-    Autor programesh (TV, radio, online)
-    Shkrimtar
-    Biograf
-    Kritik filmi
-    Studiues i mediave
-    Autor media.

Juridik i Përgjithshëm 

Ky program ofron njohuri lidhur me të drejtën e biznesit, të drejtat e pronësive, format e reja ekonomike dhe kontraktuale; të drejtën publike, të drejtën kushtetuese, dhe marrëdhëniet e tyre me sistemin politik, si edhe të drejtën e Bashkimit Evropian, të drejtën ndërkombëtare dhe institucionet ndërkombëtare.

 

BACHELOR - JURIDIK I PËRGJITHSHËM
           
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ /35 ECTS/ 4 lëndë/module   
1 I-I-II 1-2-1 T3 Shkrim akademik & Metoda kërkimi & Statistikë e aplikuar 12
2 I 1 T1 E drejta publike & Filozofia e së drejtës  12
3 I 1 T1 Hyrje në sociologji  5
4 I 1 T1 Historia e shtetit  dhe së drejtës në Shqipëri 6
          35
           
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 90 ECTS/ 9 lëndë/module  
1 I 2 T1 E drejta romake  6
2 I/II 2-1 T2 E drejta kushtetuese & E drejta administrative 12
3 II 1-2 T2 E drejta civile I & II  12
4 1-2 T2 E drejta penale I & II  12
5 2-2 T2 E drejta ndërkombëtare publike & E drejta europiane  12
6 III 1 T2 E drejta e punës dhe sigurimeve  6
7 1 T2 E drejta e procedurës civile & E drejta e procedurës penale 12
8 1-1 T2 E drejta e detyrimeve & E drejta tregtare  12
9 2 T2 E drejta familjare   6
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE / 20 ECTS/ 3 lëndë  
1 I 1-2 T3 Logjikë & Shkrim arsyetim ligjor 10
2 III 2 T3 E folura në publik  4
3 III 2 T2 Të drejtat e njeriut / E drejtë ndërkombëtare private 6
4       Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors Course  
          20
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA /10 ECTS / 2 lëndë  
1 II 2 T1 Histori e civilizimeve/Histori Arti 6
2 II 1 T2 Hartim dhe menaxhim projektesh 4
3   1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors Course  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE / 20 ECTS  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/ 7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës/Provim i përgjithshëm përfundimtar 7

 

Ku mund të punosh pas studimeve

 • Jurist në institucione të ndryshme tëadministratës shtetërore
 • Jurist në ndërmarrje publike apo private
 • Ndihmës dhe asistent në zyrat juridike
 • Angazhim publik dhe politik
 • Angazhim në shoqërinë civile, monitorimi i legjislacionit dhe i lirive ekonomike, etj.

Shkencat e Edukimit

Ky program studimi synon të përgatisë dhe ndihmojë në krijimin e profesionistëve të ardhshëm cilësorë si në aspektet teorike ashtu edhe në aftësitë praktike aplikative në fushën e shkencave të edukimit.
Ndër objektivat kryesorë të programit mund të përmendim pajisjen e studentëve me njohuritë themelore teorike, praktikat bashkëkohore ndërkombëtare dhe përvojën e eksperiencën shqiptare në fushën e edukimit, funksionimit dhe menaxhimit të shkollës, agjensive edukative, institucioneve formuese dhe zhvilluese të individit, aftësi pedagogjike dhe didaktiko-metodologjike, përvojën e institucioneve dhe strukturave të specializuara në sferën e shkencave të edukimit, promovimin e vlerave, integrimin shoqëror, raportet ndërmjet individëve, formimin e individit si një qytetar aktiv, etj.

BACHELOR: SHKENCAT E EDUKIMIT- 180 ECTS
           
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë  
1 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
2 I 1 T1 Filozofi 6
3 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/9 lëndë  
1 I 2 T2 Hyrje në psikologji 6
2 I 2 T2 Gjuhë shqipe 6
3 II 1-2 T2/T1 Hyrje në pedagogji & Historia e pedagogjisë, legjislacioni shkollor 12
4 II/III 2-1 T2 Hyrje në didaktikë & Pedagogji speciale 12
5 II 1-2 T2 Psikologji zhvillimi I & II 12
6 II/III 2 T1/T2 Hyrje në të drejtën publike & Të drejtat e njeriut 12
7 II 1 T1 Histori moderne dhe bashkëkohore 6
8 III 1 T2 Psikologji kulturore & Psikologji e punës 12
9 III 1-2 T2 Edukim ndërkulturor & Edukimi për të gjithë jetën 12
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/ 2 lëndë  
1 I/II 1-2 T1/T2 Elementët e komunikimit & Hyrje në shkencat politike 12
2 III 2 T3 E folura në publik 4
3 II/III 1/2   Honor's course 6
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 I 2 T1 Histori arti/Histori e civilizimeve 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës/Provim i përgjithshëm përfundimtar 7
           
Shënim:       180
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale.
           
SHËNIM: Programi është në proces licensimi nga MAS.  

Ku mund të punosh pas studimeve

-    Pedagog në shkencat e edukimit;
-    Menaxher i institucioneve edukative;
-    Specialist në shërbimet e informimit shkollor dhe profesional në institucione publike dhe private;
-    Ekspert në shkencat e edukimit;
-    Operator kulturor dhe integrues në institucione shkollore dhe institucione edukative jashtë-shkollore;
-    Trajnues në shërbimet edukative dhe formuese në institucione publike dhe private.

Histori

Ky program studimi synon të formojë studentet me njohuri të thelluara në fushën e Historisë së Përgjithshme Botërore, Historisë së Shqipërisë në një hark kohor që fillon nga Antikiteti deri në Epokën Bashkëkohore; në fushën e Arkeologjise Antike greko-ilire dhe romake dhe Arkeologjisë Mesjetare bizantine. Permes lendëve nderkurrikulare, të ndërthurura me lende të deges histori, programi i degës synon njëkohësisht të formojë studentet edhe me bazamentin teorik për studime të metejshme në specialitetin e marrëdhënieve nderkombëtare, shkencave politike dhe studimeve europiane dhe amerikane.

Programi synon të zhvillojë tek studentët (a) aftësi për të dalluar prirjet e zhvillimit të proceseve dhe dukurive historike, (b) aftësi të spikatura të të menduarit racional kritik, (c) aftësi komunikuese ndërpersonale, (ç) aftësi për punë kërkimore të pavarur, (dh) aftësi për të hartuar esé dhe raporte mbi dukuri dhe fenomene bashkëkohore duke iu referuar të shkuarës historike (e) aftësi të spikatura oratorike.  

BACHELOR: HISTORI - 180 ECTS
           
Nr. Viti Sem Tip Emri i lëndës ECTS
           
A - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/34 ECTS/ 5 lëndë  
1 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
2 I/II 2-1 T3 Metoda e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
3 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
4 I 1 T1 Filozofi 6
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I 1 T2 Arkeologji - Etnologji 8
2 I/II 2 T1 Histori e civilizimeve & Histori arti 12
3 I 1 T1 Histori Antike & Histori e Mesjetës 14
4 II/III 1-2-1 T1 Historia e Shqiperise (nga antikiteti - sot) 18
5 II/III 1-2-1 T1 Histori Moderne & Histori Bashkekohore (1918-sot) 18
6 III 2 T1 Histori e Ballkanit 5
7 III 1-2 T1 Histori e Bizantit & Histori e Perandorise Osmane 10
8 III 1 T1 Histori e Mendimit Historik 5
          90
           
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/18 ECTS/ 3 lëndë  
1 II 2 T2 Hyrje në shkencat politike 6
2 III 2 T1/T2 Hyrje në të drejtën publike/Të drejtat e njeriut 6
3 II 2 T2 Hyrje në psikologji 6
          18
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/8 ECTS / 2 lëndë  
2 III 2 T3 E folura në publik 4
3 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
          8
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 1 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktika profesionale dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës / Provimi i përgjithshëm përfundimtar 7
           
        Totali 180
           
SHËNIM: Programi është në proces licensimi nga MAS.  

Ku mund të punosh pas studimeve

-    Mësues i historisë në shkollat 9 vjeçare;
-    Punonjës në muzeume;
-    Punonjës në administratën e institucioneve arsimore dhe të administratës publike.

Filozofi

Ky program studimi synon të formojë specialistë cilësorë si në aspektin teorik ashtu edhe në aftësi praktike aplikative në fushën e filozofisë, etikës dhe estetikës. Ndër objektivat kryesorë të programit mund të listojmë: Thellimi i dijes së studentëve me njohuri themelore nga fusha e filozofisë, etikës dhe estetikës, njohja në mënyrë kronologjike me shkollat kryesore të mendimit filozofikë, nga grekët e lashtë deri në kohët moderne si dhe  aftësimi i studentëve në drejtim të zhvillimit të mendimit kritik rreth ideve kryesore të autorëve më me zë në fushën e filozofisë.

 

 BA: FILOZOFI- 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip Emri i lëndës ECTS
           
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/34 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
2 I/II 2-1 T3 Metoda e kërkimit & Statistikë e aplikuar  8
3 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
4 I 1 T1 Filozofi 6
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I/II 2-1 T2 Hyrje në shkencat politike & Teoritë politike 12
2 I/I/II 1-2-1 T2 Filozofi antike, moderne & bashkëkohore 18
3 II 2 T2 Filozofi morale & Filozofi politike 12
4 II 2 T2 Filozofi gjuhe 6
5 III 1-2 T2 Metafizikë & Epistemologji 12
6 III 1-2 T2  Filozofi feje & Filozofi historie 12
7 III 1-2 T1/T2 Hyrje në të drejtën publike & Të drejtat e njeriut 12
8 III 1 T2 Sociologji politike 6
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/18 ECTS/ 3 lëndë  
1 II 1 T1 Histori moderne dhe bashkëkohore 6
2 II 2 T3 E folura në publik 4
3 II 2 T2 Hyrje në psikologji 6
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/8 ECTS / 2 lëndë  
1 I 2 T1 Histori arti/Historia e civilizimeve 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 1 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktika profesionale dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës / Provimi i përgjithshëm përfundimtar 7
           
        Totali 180
SHËNIM: Programi është në proces licensimi nga MAS.

Ku mund të punosh pas studimeve

-    Mësues/e i/e lëndës së Filozofisë në nivelin e përgjithshëm të shkollimit dhe universitar,
-    Gazetar pranë organeve të shtypit të media së shkruar dhe asaj elektronike të profilizuara në sferën e kulturës,
-    Specialist pranë organizatave publike lokale e kombëtare, organizatave private kombëtare e ndërkombëtare, organizatave joqeveritare,
-    Specialist i hartimit të politikave pranë pushtetit lokal dhe kombëtar,
-    Bibliotekar,
-    Nëpunës i administratës publike në nivel lokal dhe kombëtar.

Kriteret dhe procedurat e pranimit në Programet Bachelor

Kriteret e Pranimit

Në programet e studimit të ciklit të parë Bachelor (BA) pranohen për t’u regjistruar shtetasit shqiptarë ose të huaj që plotësojnë këto kushte:

a) vërtetojnë me dokument zyrtar mbarimin e shkollës së mesme në Shqipëri ose jashtë shtetit (ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Republikës së Shqipërisë, MASH);

b) kryejnë pagimin e tarifës së caktuar vjetore dhe/ose totale sipas kushteve dhe përcaktimeve të kontratës përkatëse mes UET-it dhe studentit;

c) dorëzojnë dokumentet e nevojshme për lidhjen e kontratës mes tij dhe UET-it.

Procedura e Pranimit

Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga një komision përkatës i caktuar nga Dekanati, duke u bazuar në një formular pranimi dhe mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe në mesataren e shkollës së mesme ose të një diplome tjetër të ciklit të parë, Bachelor ose ekuivalente me të.

Dokumentet pët regjistrim

- Dëftesa origjinale e shkollës së mesme;

- Numri i matrikulimit të maturës shtetërore;

- Karta e identitetit / certifikata familjare;

- 4 fotografi për dokumentet;

- Në momentin e regjistrimit bëhet edhe pagesa e tarifës së shkollimit.

Detyrimet akademike për studentin

Frekuentimi i leksioneve është fakultativ në programet e ciklit Bachelor në të gjitha lëndët, përveç 6 lëndëve bazë, të quajtura ndryshe “Kurse magjistrale”, ku detyrimi për frekuentimin e leksioneve dhe të seminareve është në masën mbi 2/3 e numrit total të leksioneve dhe seminareve. Ky frekuentim është parakusht për t’u futur në provimin përfundimtar.

Në funksion të nxitjes së frekuentimit dhe të angazhimit të studentëve gjatë orëve të leksionit, në dispozicion të atyre që janë frekuentues të rregullt të leksioneve të lëndës janë maksimumi 10 pikë bonus, të cilat akordohen nga pedagogu i lëndës në fund të semestrit. Për të përfituar këto pikë, studenti duhet të ketë qenë frekuentues i leksioneve, të paktën, në masën 80% (tetëdhjetë).

Diplomimi

Diploma për studentët e programit Bachelor është një punim origjinal dhe shkencor me rreth 9-11 mijë fjalë. Qëllimi i këtij punimi është të shfaqë aftësitë e studentëve për të mbledhur dhe vlerësuar informacionin, për të analizuar në mënyrë teorike faktet e mbledhura, si dhe për t’i paraqitur përfundimet e arritura në një format akademik. Diploma zhvillohet me ndihmën e një profesori që do e udhëheqi studentin deri në finalizimin e temës së diplomës.

Arsim Fillor

 

Ky program studimi synon të formojë studentin si aspekte teorike ashtu edhe në aftësi bazë praktike e aplikative në fushën e mësimdhënies në sistemin fillor publik e privat. Ndër objektivat kryesorë të programit mund të përmendim pajisjen e studentit  me njohuri dhe koncepte bazë të fushës së studimit, me aftësi drejt një profesioni apo licence profesionale, me formim qytetar të përgjithshëm, me  aftësi bazë për punë kërkimore, me  aftësi të përgjithshme praktike, aplikative, me  aftësim për promovim personal.

 

Programi synon të zhvillojë tek studentët: (i) aftësi për ndërtimin e marrëdhënieve profesionale me nxënësin, (ii) angazhim në zhvillimin profesional dhe bashkëpunim me të tjerët; (iii) njohje të kurrikulës dhe aftësi për ta planifikuar atë; (iv) aftësi për të kuptuar e respektuar diversitetin e nxënësve; (v) aftësi për mësimdhënie në të gjitha dimensionet e saj; (vi) vlerësim sipas kërkesave, standardeve dhe procedurave të miratuara; (vii) aftësi për të krijuar mjedis mësimor edukativ emocional pozitiv dhe (viii) pajisje me etikë profesionale.

 

Programi BA: ARSIM FILLOR - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
           
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/39 ECTS/ 4 lëndë   
1 I-II 1-2-1 T3 Shkrim akademik & Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 12
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji 5
3 I I T1/T3 Filozofi & Logjikë 10
4 I/II 2-1 T2 Hyrje në psikologji & Hyrje në pedagogji 12
          39
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/92ECTS/9 lëndë  
1 I 1-2 T3 Gjuhë shqipe  12
2 I 1-2 T3 Matematikë  12
3 II 1 T2 Didaktikë e gjuhës shqipe dhe e leximit 8
4 II 1-2 T2 Didaktikë e matematikës 12
5 II 1-2 T3 Edukim figurativ & Edukim muzikor 12
6 III 1-2 T3 Edukim fizik & Edukim teknologjik 12
7 III 1 T2 Psikologji e zhvillimit 6
8 III 1-2 T2 Dituri natyrore dhe metodologjitë  12
9 III 2 T2 Njohuri për vendlindjen 6
          92
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/18 ECTS/ 3 lëndë  
1 II/III 2-1 T2 Kujdesi për veten/Edukim ndërkulturor 6
2 II 2 T2 Të drejtat e njeriut 6
3 II 2 T2 Letërsi për fëmijë 6
          18
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/8 ECTS / 2 lëndë  
1 II 2 T3 E folura në publik 4
3 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
          8
E - VEPRIMTARI FORMUESE /18 ECTS/3 lëndë  
1 I 2 T3 Anglisht 1 (modul) 5
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2   Praktikë / internship & zhvillim karriere 9
          18
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës / Provimi i përgjithshëm përfundimtar 7
        Totali 182
SHËNIM: Programi është në proces licensimi nga MAS.

Ku mund të punosh pas studimeve

-    Specialist në administratën qendrore dhe vendore;
-    Edukator në çerdhe e kopshte;
-    Mësues në shkolla publike, shkolla dhe arsim parashkollor privat;
-    Specialist në organizata jofitimprurëse me projekte nga fusha e edukimit;
-    Gazetar në median e shkruar dhe vizive;
-    Specialist në  organizata të vendit dhe të huaja.

 

Gazetari - Komunikim

Ky Program bën një ndërthurje të disiplinave të gazetarisë me ato të fushës së komunikimit. Pas diplomimit do të keni njohuri analitike të larta në shkencat e komunikimit dhe aftësi për të kryer funksione të ndryshme në tregun e punës si specialistë të medias dhe të komunikimit.

 

BACHELOR: GAZETARI KOMUNIKIM - 180 ECTS
           
Nr. Viti Sem Tip Emri i lëndës ECTS
A - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/36 ECTS/ 5 lëndë  
1 I 1 T1 Filozofi 6
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
3 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I 1-2 T1/T2 Elementët e komunikimit & Teoritë e komunikimit 12
2 I/II 2 T2/T1 Hyrje në shkencat politike & Hyrje në të drejtën publike 12
3 II 1-2 T2 Bazat e semiotikës & Hyrje në analizë ligjërimi 12
4 II 1-2 T3 Shkrim raportim lajmi I & II 12
5 III 2 T2 Të drejtat e njeriut 6
6 III 1-2 T2 Historia e medias dhe e shtypit shqiptar & Gjinitë gazetareske 12
7 III/II 1-2 T2 Komunikim politik & Komunikim pamor 12
8 III 1-2 T3/T2 Audio dhe video media & Multimedia-Media online 12
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/ 3 lëndë  
1 II 1 T1 Histori moderne dhe bashkëkohore 6
2 II/III 2-1 T2 Hyrje në psikologji/Komunikimi ndërkulturor 6
3 II 2 T3 E folura në publik 4
4 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 I 2 T1 Histori e civilizimeve/Histori arti 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /17-20 ECTS/2-3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës 7
           
Shënim:       180
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale.

 

Ku mund të punosh pas studimeve

 • Gazetar në median e shkruar dhe elektronike
 • Redaktor, kryeredaktor në institucionet e medias
 • Pjesëtar në ekipet televizive
 • Këshilltar në organet administruese të mediave
 • Skenarist emisionesh dhe dokumentarësh televizive
 • Ekspert i komunikimit në agjenci ose institucione të ndryshmepublike ose private

Komunikim Dizajn

 

Të rinjve që duan të ndërtojnë një karrierë të sigurt dhe të suksesshme në fushën e komunikimit kreativ u ofrojmë të gjitha mundësitë për ta realizuar. Në fund të kursit do të fitohen njohuri teknike të fushës së dizajnit grafik, ndërthurur me njohuritë teorike të fushës së komunikimit, në mënyrë që të keni si aftësi krijuese ashtu edhe konceptuese, duke u veshur me aftësi profesionale të përshtatshme për kërkesën e tregut të punës në këtë fushë.

 

BACHELOR: KOMUNIKIM DIZAJN - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Filozofi 6
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
3 I/I 1-2 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I/II 1-2 T1/T2 Elementët e komunikimit & Hyrje në shkencat politike 12
2 III 1 T3 Dizajn i brendshëm 6
3 I 2 T1 Histori Arti & Histori e civilizimeve 12
4 I/II 2-1 T3 Vizatim & Grafikë 14
5 II/III 2-1 T2/T3 Komunikim Pamor & Fotografi 12
6 II 1-2 T3 Programet e Dizajnit & Program dizajni i aplikuar 12
7 II/III 2 T3 Teoria e ngjyrës dhe hapësirës & Grafikë Reklamuese 12
8 III 1-2 T3/T2 Tipografi & Multimedia  12
          92
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/3 lëndë  
1 III 1 T1/T2 Histori moderne dhe bashkëkohore//Reklama 6
2 II 2 T3 E Folura në Publik 4
3 II 2 T2 Hyrje në psikologji 6
4 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 III 2 T2/T1 Të drejtat e njeriut/Hyrje në të drejtën publike  6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës 7
           
Shënim:        182
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

 

Ku mund të punosh pas studimeve

 • Ekspert i komunikimit, dizajnit, marketingut
 • Dizajner në studio grafike
 • Dizajner në studio fotografike
 • Dizajner në studio montazhi
 • Dizajner në institucione të ndryshme të medias
 • Specialist i dizajnit në institucione prodhuese
 • Krijues i lirë

Komunikim - Marrëdhënie Publike

Menaxhimi dhe kultivimi i marrëdhënieve profesionale në kuadër të Komunikimit dhe Marrëdhënieve Publike, si edhe hartimi e zbatimi i planeve dhe strategjive të komunikimit janë tashmë domosdoshmëri për çdo institucion, si në sektorin publik edhe në atë privat. UET ofron programin më të plotë për të fituar aftësitë teorike dhe ekspertizën praktike të nevojshme në industrinë e Marrëdhënieve Publike dhe në Shkenca të Komunikimit.

BACHELOR: KOMUNIKIM - MARRËDHËNIE PUBLIKE - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Filozofi 6
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
3 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/88 ECTS/8 lëndë  
1 I 1-2 T1/T2 Elementët e komunikimit & Teoritë e komunikimit 12
2 I/II 2 T2/T3 Marrëdhëniet publike & E folura në publik 10
3 II 1-2 T2 Bazat e semiotikës & Hyrje në analizë ligjërimi 12
4 III 1-1 T2 Bazat e marketingut & Reklama 12
5 II 1-2 T2 Komunikim ndërkulturor & Komunikim Pamor 12
6 II 2 T1 Hyrje në të drejtën publike  6
7 II/III 2 T2 Hyrje në shkenca politike & Studime politike shqiptare 12
8 III 1-2 T2 Komunikim politik & Komunikim organizativ 12
          88
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/18 ECTS/ 3 lëndë    
1 III 2 T2 Të drejtat e njeriut 6
2 II 1 T1 Histori moderne dhe bashkëkohore 6
3 II 2 T2 Hyrje në psikologji/Multimedia 6
4 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          18
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë    
1 I 2 T1 Histori e civilizimeve/Histori arti 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë    
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1& 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS    
1 III 1-2   Punimi i diplomës 7
Shënim:        180
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

Ku mund të punosh pas studimeve

 • Specialistë komunikimi dhe PR-i në institucione publike qendrore dhe lokale
 • Specialistë komunikimi dhe PR-i në biznese të mesme dhe të mëdha
 • Zëdhënës në zyrat e shtypit pranë institucioneve publike dhe private
 • Specialistë komunikimi pranë subjekteve politike partiake
 • Ekspert komunikimi dhe konsulent pranë institcioneve bankare, zyrave të marketingut dhe zyrave të burimeve njerëzore
 • Specialistë komunikimi në organizata kulturore, OJF dhe të të drejtave të njeriut
 • Ekspertë në hartimin dhe planifikimin e strategjive të komunikimit pranë organizatave ndërkombëtare