Financë - Bankë

Ky program është i projektuar për ata që duan të studiojnë marrëdhëniet ekonomike që krijohen në fushën e financave dhe organizimin e bankave. Programi përgatit ekonomistë të specializuar nëproblemet financiare, banka, shoqëri sigurimesh, financë, kontabilitet, etj.

Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/41 ECTS/ 4 lëndë      
1 I 1-2 T2 Mikroekonomi & Makroekonomi 12
2 I/II 2-1 T3 Matematikë 1 & Matematikë 2 12
3 I 1 T1 Hyrje në sociologji 5
4 I-I-II 1-1-2 T3 Shkrim akademik & Metoda Kërkimi & Logjikë 12
          41
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT/48%/88 ECTS/9 lëndë    
1 I 1-2 T3 Kontabiliteti financiar (perfshin Teorite) & Kontabiliteti i drejtimit 12
2 I/II 2-1 T2 Hyrje në Financë  & Financat publike 12
3 II 2 T1 Historia e mendimit ekonomik 6
4 II 1-2 T2 Paraja, bankat & Tregjet financiare 12
5 II/III 2-1 T2 Analizë e raporteve financiare & Financat e ndërmarrjeve 12
6 II 1 T2 Hyrje në administrim biznesi 6
7 II/III 2-1 T2/T3 Teori e statistikës & Statistikë e aplikuar 10
8 III 1 T2 Bazat e marketingut 6
9 III 1-2 T3/T2 Taksim & Investime 12
          88
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/ 3 lëndë     
1 III 2 T2 E drejtë tregtare 6
2 III 1-2 T3/T2 Kontabilitet bankar/Hyrje në menaxhim risku 6
3 III 2 T3 Hartim dhe menaxhim projektesh 4
4 III     Honor's Course 6
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë     
1 I 2 T1 Histori e civilizimeve/Histori arti 6
2 II 1 T3 E folura në publik 4
3 II/III     Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course* 6
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /22 ECTS/3 lëndë     
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 1 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë & Zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS     
1 III 1-2   Punimi i diplomës/Provim i përgjithshëm përfundimtar 7
           
Shënim:          181
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

 

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Specialist në të gjitha strukturat e sistemit bankar dhe financiar
  • Specialist/analist të tregjeve financiare dhe bursave
  • Specialist i shoqërive të sigurimit, fondeve të pensioneve, fondeve të investimeve, leasing
  • Specialistë finance dhe kontabiliteti në biznese të ndryshme
  • Punonjës të degëve të tatim-taksave, të sistemit doganor etj.
  • Ekspertë të auditimit dhe të kontrollit
  • Specialistë të sistemit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore