Informatikë Ekonomike (Menaxhim Biznesi)

Sot gjithnjë e më shumë po aplikohen arritjet e informatikës, të teknologjisë së informacionit dhe të sistemeve të informacionit, aplikime këto që kanë gjetur një shtrirje tepër të gjerë, sidomos në fushën e Menaxhimit të Biznesit. Programi që ofrojmë është një ndërthurje e lëndëve teorike dhe aktiviteteve praktike ku ju mund të shikoni aplikimin konkret të asaj që do të studioni në të tria vitet.

 

BACHELOR: INFORMATIKË EKONOMIKE (Menaxhim - Biznesi) - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës  
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/41 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T2 Mikroekonomi 6
2 I 2 T2 Makroekonomi 6
3 I/II 2-1 T3 Matematikë 1 & Matematikë 2 12
4 I 1 T1 Hyrje në sociologji 5
5 I-I-II 1-2-2 T3 Shkrim akademik & Metoda kërkimi & Logjikë 12
      41
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/988 ECTS/8 lëndë  
1 II 1-2 T2/T3 Kontabiliteti financiar & Kontabilitet i drejtimit 12
2 III 1-2 T2 Hyrje në Administrim Biznesi & Hyrje në Menaxhim 12
3 I 2 T2 Algoritmikë 6
4 I/III 2-1 T2 Arkitekturë Kompjuteri & Rrjeta Kompjuterike 12
5 II 1-2 T2 Programi C++ & Informatikë e avancuar 12
6 II/III 2-1 T3/T2 Statistikë e aplikuar & Teori e statistikës 10
7 II/III 1 T2 Strukturë të Dhënash & Teori e bazave të dhënave 12
8 III 1-2 T3 Visual Basic & Aplikime të Visual Basic në Excel/Access 12
      88
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/ 3 lëndë  
1 III 2 T2 Organizim i Sistemeve Kompjuterike/Sistemet e Operimit 6
2 II 2 T2 Hyrje në Financë  6
2 III 2 T3 Hartim dhe menaxhim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course* 6
      16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 I 2 T1 Histori e civilizimeve/Histori arti 6
2 II 1 T3 E folura në publik 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course* 6
      10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /17-20 ECTS/2-3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 10
2 I 1 T3 Bazat e Informatikës 4
3 III 2 T3 Praktikë & Zhvillim Karriere 5
      19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës/Provim i përgjithshëm përfundimtar 7
      181
Shënim: 
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 
   
  Punimi i diplomës 7

 

Ku mund të punosh pas studimeve

 • Specialist ekonomie dhe informatike në biznese të vogla, të mesme dhe të mëdha
 • Specialist ekonomie dhe informatike në institucione e organizata
 • Specialist për tregun e komunikimeve elektronike, telekomunikacion dhe media elektronike
 • Ekspert në fushën e teorive të rritjes ekonomike dhe të zhvillimit
 • Specialist të modeleve dhe teorive ekonomike
 • Specialist të kontabilitetit nacional
 • Ekspert për Bankat Qendrore dhe Tregtare
 • Specialist në fushën e ekonomisë dhe tregtisë ndërkombëtare
 • Drejtues apo menaxherë të instituteve apo qendrave kërkimore-shkencore në fushën e ekonomisë dhe financave
 • Ekonomistë të bizneseve në sfera të ndryshme aktiviteti
 • Drejtues të përgjithshëm apo sektorialë të bizneseve private e publike të llojeve të ndryshme, biznese kombëtare e ndërkombëtare