hrs4r1

HRS4R

Universiteti Europian i Tiranës (UET),  në kuadër të ndërkombëtarizimit dhe profesionalizimit të kërkimit shkencor që financon dhe boton, ka ndërmarrë një tjetër nisëm për të avancuar standardin akademik të universitetit duke e bërë atë qendrën kryesore të prodhimit të dijes në Shqipëri...

lexome

dsshcoverABOUT ASD 2018

Albanian Studies Days (ASD) Conference is the flagship academic activity of the European University of Tirana...

 

 lexome

intNdërkombëtarizimi

STRATEGJIA E UET MBI NDËRKOMBËTARIZIMIN
UET synon të bëhet një qëndër e rëndësishme dhe pikë referimi kombëtare e rajonale në kooperimin akademik universitar, kërkimin shkencor, aktivitetin botues, dhe promovimin e vlerave zhvilluese e qytetare të arsimit të lartë.

lexome

gratePërditësimet mbi marrëdhëniet me jashtë 

DITA E GRAVE SIPËRMARRËSE
Qendra UET organizoi aktivitetin “Dita e Grave Sipërmarrëse”. Nën kujdesin e veçantë të Prof. Asoc. Dr Ermira Qosja, aktiviteti synon të sjellë në vëmendje rëndësinë e rolit të gruas në sipërmarrje, duke frymëzuar e nxitur studentet e Universitetit Europian të Tiranës në rrugën e tyre drejt sipërmarrjes.

lexome

UET Research 2020

Kërkimi shkencor në UET zë një vend qendror dhe është baza e mësimdhënies dhe të asaj cfarë bëjmë ne si staf universitar.

 

lexome

Projektet dhe Partnerëtq-kerkimore

Zyra për Zhvillimin e Projekteve në Universitetin Europian të Tiranës lehtëson zhvillimin e projekteve në shkencat sociale, ekonomi, ligj, edukim, komunikim dhe teknologji informacioni, me synim përfshirjen e stafit akademik...

lexome

Botime dhe Revista Shkencore

Veprimtaria kërkimore shkencore në UET mbështetet në periodikët shkencorë, botimet prestigjioze me objekt studimi në, shkencat sociale, ato të...

 

lexome