Komunikim Dizajn

 

Të rinjve që duan të ndërtojnë një karrierë të sigurt dhe të suksesshme në fushën e komunikimit kreativ u ofrojmë të gjitha mundësitë për ta realizuar. Në fund të kursit do të fitohen njohuri teknike të fushës së dizajnit grafik, ndërthurur me njohuritë teorike të fushës së komunikimit, në mënyrë që të keni si aftësi krijuese ashtu edhe konceptuese, duke u veshur me aftësi profesionale të përshtatshme për kërkesën e tregut të punës në këtë fushë.

 

BACHELOR: KOMUNIKIM DIZAJN - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Filozofi 6
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
3 I/I 1-2 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I/II 1-2 T1/T2 Elementët e komunikimit & Hyrje në shkencat politike 12
2 III 1 T3 Dizajn i brendshëm 6
3 I 2 T1 Histori Arti & Histori e civilizimeve 12
4 I/II 2-1 T3 Vizatim & Grafikë 14
5 II/III 2-1 T2/T3 Komunikim Pamor & Fotografi 12
6 II 1-2 T3 Programet e Dizajnit & Program dizajni i aplikuar 12
7 II/III 2 T3 Teoria e ngjyrës dhe hapësirës & Grafikë Reklamuese 12
8 III 1-2 T3/T2 Tipografi & Multimedia  12
          92
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/3 lëndë  
1 III 1 T1/T2 Histori moderne dhe bashkëkohore//Reklama 6
2 II 2 T3 E Folura në Publik 4
3 II 2 T2 Hyrje në psikologji 6
4 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 III 2 T2/T1 Të drejtat e njeriut/Hyrje në të drejtën publike  6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës 7
           
Shënim:        182
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

 

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Ekspert i komunikimit, dizajnit, marketingut
  • Dizajner në studio grafike
  • Dizajner në studio fotografike
  • Dizajner në studio montazhi
  • Dizajner në institucione të ndryshme të medias
  • Specialist i dizajnit në institucione prodhuese
  • Krijues i lirë