Komunikim - Marrëdhënie Publike

Menaxhimi dhe kultivimi i marrëdhënieve profesionale në kuadër të Komunikimit dhe Marrëdhënieve Publike, si edhe hartimi e zbatimi i planeve dhe strategjive të komunikimit janë tashmë domosdoshmëri për çdo institucion, si në sektorin publik edhe në atë privat. UET ofron programin më të plotë për të fituar aftësitë teorike dhe ekspertizën praktike të nevojshme në industrinë e Marrëdhënieve Publike dhe në Shkenca të Komunikimit.

BACHELOR: KOMUNIKIM - MARRËDHËNIE PUBLIKE - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Filozofi 6
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
3 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/88 ECTS/8 lëndë  
1 I 1-2 T1/T2 Elementët e komunikimit & Teoritë e komunikimit 12
2 I/II 2 T2/T3 Marrëdhëniet publike & E folura në publik 10
3 II 1-2 T2 Bazat e semiotikës & Hyrje në analizë ligjërimi 12
4 III 1-1 T2 Bazat e marketingut & Reklama 12
5 II 1-2 T2 Komunikim ndërkulturor & Komunikim Pamor 12
6 II 2 T1 Hyrje në të drejtën publike  6
7 II/III 2 T2 Hyrje në shkenca politike & Studime politike shqiptare 12
8 III 1-2 T2 Komunikim politik & Komunikim organizativ 12
          88
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/18 ECTS/ 3 lëndë    
1 III 2 T2 Të drejtat e njeriut 6
2 II 1 T1 Histori moderne dhe bashkëkohore 6
3 II 2 T2 Hyrje në psikologji/Multimedia 6
4 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          18
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë    
1 I 2 T1 Histori e civilizimeve/Histori arti 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë    
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1& 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS    
1 III 1-2   Punimi i diplomës 7
Shënim:        180
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Specialistë komunikimi dhe PR-i në institucione publike qendrore dhe lokale
  • Specialistë komunikimi dhe PR-i në biznese të mesme dhe të mëdha
  • Zëdhënës në zyrat e shtypit pranë institucioneve publike dhe private
  • Specialistë komunikimi pranë subjekteve politike partiake
  • Ekspert komunikimi dhe konsulent pranë institcioneve bankare, zyrave të marketingut dhe zyrave të burimeve njerëzore
  • Specialistë komunikimi në organizata kulturore, OJF dhe të të drejtave të njeriut
  • Ekspertë në hartimin dhe planifikimin e strategjive të komunikimit pranë organizatave ndërkombëtare