Marrëdhënie Ndërkombëtare

Në programin tonë të Marrëdhënieve Ndërkombëtare ofrojmë njohuritë e duhura për të qenë specialist i nivelit universitar në shkencat politike dhe sektorin e diplomacisë, të njihni shkencat politike në tërësi dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.

 

BACHELOR - MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE - 180 ECTS
Nr. Viti  Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Filozofi  6
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologjinë sociale 10
3 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi  6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 II 1 T1 Histori moderne dhe bashkëkohore  6
2 I/II 2 T2 Hyrje në shkenca politike & Politikë e krahasuar  12
3 I/II 2-1 T2 Hyrje në marrëdhënie ndërkombëtare & Teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare  12
4 II/III 1 T2 Historia e integrimit, institucionet  e BE-së & Organizatat ndërkombëtare 12
5 II/III 2 T2 Analizë e politikës së jashtme & Studime politike shqiptare 12
6 II 2 T1/T2 Hyrje në të drejtën publike & Të drejtat e njeriut 12
7 III 1-2 T2 Bazat e diplomacisë  &  E drejtë ndërkombëtare publike  12
8 III 1-2 T2 Gjeopolitikë & Çështje të sigurisë  12
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/ 3 lëndë  
1 I 1 T1 Elementët e komunikimit 6
2 II 2 T2 Hyrje në psikologji/Tranzicioni dhe demokratizimi në EQJ 6
3 II/III 2 T3 E folura në publik 4
4 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 I 2 T1 Historia e civilizimeve/Histori Arti 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
4 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1   Punimi i diplomës 7
      
Shënim:        180
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

 

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Nëpunës i Ministrisë së Jashtme
  • Pjesë e trupit diplomatik
  • Kërkues shkencor pranë institucioneve, instituteve apo organizatave të ndryshme
  • Nëpunës pranë organizatave ndërkombëtare
  • Nëpunës pranë Ministrisë së Integrimit, si specialist
  • Gazetar që mbulon fushën e politikave ndërkombëtare
  • Nëpunës në Ministrinë e Mbrojtjes, si specialist/konsulent për çështje të sigurisë
  • Nëpunës në të gjitha institucionet publike pranë zyrës së marrëdhënieve me jashtë
  • Konsulent i pavarur për analizën e riskut në fusha të ndryshme