Financë Bankë

Ky program formon ekspertë dhe specialistëve cilësorë, si në aspektet teorike ashtu aplikative në fushën e financave publike; hartimit, analizës dhe menaxhimit të buxhetit; menaxhimi i bankave, sigurimeve dhe tregjeve financiare; sferën e instrumenteve dhe politikave monetare, kontabilitetit bankar, marketingut bankar dhe sigurimeve, analizës së riskut dhe investimeve, tregjet e kapitaleve qeverisjen e korporatave etj. Studentët njihen me menaxhimin e suksesshëm i bankave qendrore dhe atyre tregtare; të shoqërive të sigurimit dhe tregjeve financiare, në tërësi, ose i sektorëve specifikë të tyre, në veçanti; hartimi, analiza dhe menaxhimi i financave publike dhe i buxhetit; planifikimi dhe menaxhimi në sektorin e tatimeve dhe doganave, etj.

  MSh: FINANCË - BANKË - 120 ECTS
         
Nr. Viti Sem Emri i lëndës ECTS
A - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË) 10% / 12 ECTS/ 2 lëndë
1 I 1 Metoda kërkimi të avancuara 6
2 II 1 Ekonometri 6
         
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 40% /48 ECTS/8 lëndë
1 I 1 Makroekonomi e Avancuar 6
2 I 1 Tregjet e Kapitaleve dhe Institucionet Financiare 6
3 I 1 Mikroekonomi e Avancuar 6
4 I 2 Banka Qendrore & Politika Monetare 6
5 I 2 Kontabilitet nacional 6
6 II 1 Manaxhimi i Institucioneve Financiare 6
7 II 1 Integrimi në BE 6
8 II 1 Politikat Ekonomike 6
         
C - DISIPLINA ME ZGJEDHJE/ 12 ECTS/ 2 lëndë
Profili: BANKA DHE TREGJE FINANCIARE
1 I 2 Tregu Bankar dhe Institucionet e Tij 6
2 II 1 Analizë Financiare e Avancuar 6
Profili: EKONOMI - FINANCË
1 I 2 Teori dhe Modele Zhvillimi 6
2 II 1 Ekonomi Ndërkombëtare 6
         
E - VEPRIMTARI FORMUESE 10% / 12 ECTS / 1 lëndë
1 II 2 Praktikë / internship 12
         
F - PUNIMI I DIPLOMËS 10-25%/ 30 ECTS
1 II 1-2 Punimi i diplomës 36

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Specialistë në banka tregtare
  • Institucione financiare në sektorë si: politikë monetare, mbikëqyrje bankare, operacione monetare, sisteme pagesash, statistika bankare, teknologji të informacionit, struktura të specializuara në studimin e tregjeve financiare kombëtare e ndërkombëtare
  • Drejtori financiare apo kontabiliteti
  • Institucionet publike kombëtare e lokale
  • Drejtori tatimesh dhe taksash
  • Dogana
  • Organe shtypi e media të specializuara në sferën financiare, bankave, etj.