Shkenca Politike

Ky master synon të përforcojë përgatitjen e studentëve në identifikimin dhe analizimin e problematikës themelore bashkëkohore të shkencave politike në nivelin teorik dhe praktik. Programi zgjeron horizontin teorik dhe konceptual, si dhe duke thelluar analizën e dukurive kryesore të konstatuara nga kërkimet bashkëkohore në shkencat politike në fushat përkatëse. U mundëson studentëve të identifikojnë jo vetëm problemet, por edhe përgjigjet. Ky master thekson kompetencën akademike në fushën e shkencave politike dhe krijon bazat e nevojshme për studime më të thelluara në doktoraturë.

  MSh - SHKENCA POLITIKE
         
Nr. Viti Sem Emri i lëndës ECTS
A - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË) 10% / 12 ECTS/ 2 lëndë
1 I 1 Metoda kërkimi të avancuara  6
2 I 2 Statistikë sociale 6
         
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 40% /48 ECTS/8 lëndë
1 I 1 Mendimi politik 6
2 I 1 Politika dhe sistemet e qeverisjes të krahasuara  6
3 I 2 Menaxhim dhe vlerësim projektesh 6
8 I 2 Ekonomi Politike Ndërkombëtare 6
5 I 1 Të drejtat e njeriut (debati & jurisprudenca) 6
6 II 1 E drejtë kushtetuese e krahasuar 6
4 II 1 Konceptim dhe menaxhim fushatash 6
7 II 1 Politikat e BE-së 6
         
C - DISIPLINA ME ZGJEDHJE/ 12 ECTS/ 2 lëndë
Profili: Teoritë politike
1 I 2 Teoritë politike bashkëkohore 6
2 II 1 Lëvizjet e reja politike 6
Profili: Politikë e krahasuar
1 I 2 Drejtësi kushtetuese 6
2 II 1 Qeverisja dhe demokracia lokale e krahasuar 6
         
E - VEPRIMTARI FORMUESE 10% / 12 ECTS / 1 lëndë
1 II 2 Praktikë / internship 12
         
F - PUNIMI I DIPLOMËS 10-25%/ 30 ECTS
1 II 1-2 Punimi i diplomës 36

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Këshilltar ose specialist pranë partive politike në organizim dhe menaxhim fushatash elektorale
  • Specialist në organizata jofitimprurëse ose në institucione kërkimore
  • Këshilltar ose specialist në administratën publike
  • Specialist pranë grupeve të ndryshme të interesit ose në shoqata që mbrojnë interesa të caktuara
  • Analist ose gazetar për çështjet politike dhe publike në mediet e shkruara
  • Pedagog