Menaxhim Biznesi

Ky program përgatit ekonomistë të specializuar në problemet e drejtimit dhe menaxhimit të bizneseve të kategorive të ndryshme. Në fund të programit do të njihni shumë më mire sistemet e menaxhimit të Biznesit duke krijuar edhe një ide të plotë mbi hallkat e ndryshme që vënë në lëvizje një biznes.

BACHELOR: MENAXHIM BIZNESI - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/41 ECTS/ 4 lëndë   
1 I 1-2 T2 Mikroekonomi & Makroekonomi 12
2 I/II 2-1 T3 Matematikë 1 & Matematikë 2  12
3 I 1 T1 Hyrje në sociologji 5
4 I 1-2-1 T3 Shkrim akademik & Metoda kërkimi & Logjikë 12
          41
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/96 ECTS/9 lëndë  
1 I 1-2 T3 Kontabiliteti financiar & Kontabiliteti i drejtimit 12
2 I/II 2-1 T2 Hyrje në financë & Financat publike  12
3 II 2 T1 Historia e mendimit ekonomik 6
4 II 1-2 T2 Hyrje në administrim biznesi & Hyrje në menaxhim 12
5 II 2 T2 Sipermarrja dhe menaxhimi i SME-ve 6
6 II/III 2-1 T3 Statistikë e aplikuar & Teori e statistikës 10
7 III 1-2 T2 Bazat e marketingut & Menaxhimi i marketingut 12
8 III 1-2 T1/T2 Politikat publike & Menaxhimi i riskut publik 12
9 III 1 T2 Komunikim organizativ 6
          88
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/ 3 lëndë  
1 II 1 T2 E drejta biznesi/E drejte administrative 6
2 III 1 T2 Menaxhimi burimeve njerëzore 6
3 III 2 T3 Hartim dhe menaxhim projektesh 4
4 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course* 6
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 II 2 T1 Histori e civilizimeve/Histori arti 6
2 II 1 T3 E folura në publik 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course* 6
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1& 2 10
2 I 1 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë & Zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës/Provim i përgjithshëm përfundimtar 7
           
Shënim:        181
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

 

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Ekonomist i specializuar në problemet e drejtimit dhe manaxhimit të bizneseve
  • Ekonomist i bizneseve në sfera të ndryshme aktiviteti
  • Specialistë marketingu dhe komunikimi për të gjitha llojet e bizneseve
  • Drejtues të përgjithshëm apo sektorialë të bizneseve private e publike