Portali i Studentëve

Në kuadër të investimeve të vazhdueshme të UET për përmirësimin e shërbimit ndaj studentëve, është ndërtuar së fundmi Portali i Studentëve, i cili u siguron studentëve informacion të plotë dhe në kohë reale lidhur me regjistrimet e lëndëve, programin mësimor, rezultatet e studimeve, orarin mësimor, etj. Nëpërmjet këtij portali studenti ka mundësinë të bëj kërkesa online për informacion ndaj sekretarisë së UET.

Ky portal mund të aksesohet vetëm në mjediset e UET (salla e internetit, rrjeti wireless).
Për të aksesuar këtë portal, mjafton të shkoni në adresën më poshtë:

http://ums-web/unistudent

Kredencialet individuale për aksesimin e këtij portali tërhiqen pranë Kordinatoreve përkatëse.

Manuali i shkurtër i përdorimit të portalit (kliko këtu).