Prioritetet dhe Drejtimet Kërkimore

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE DHE EDUKIMIT

I.    Programi Doktoral: Komunikim
Drejtimi Kërkimor:  Komunikimi: mediumet, institucionet dhe komunitetet.

II.    Programi Doktoral: Shkenca Politike
Drejtimi Kërkimor: Marrëdhëniet Shtet-Shoqëri në shoqëritë në Tranzicion

Drejtimi Kërkimor: Institucione, Praktika dhe Modele Përfaqësimi dhe Qeverisje

III.    Profili Doktoral: Marrëdhënie Ndërkombëtare
Drejtimi Kërkimor: Siguria kombëtare dhe ndërkombëtare: energjia, mjedisi, burimet natyrore, emergjencat, siguria rajonale, etj

Drejtimi Kërkimor: Politika e jashtme e Shqipërisë

IV.    Profili Doktoral: Sociologji
Drejtimi Kërkimor: Interesi publik dhe menaxhimi i politikave publike

Drejtimi Kërkimor:  Antropologjia Sociale: Aspekte kulturore të kriminalitetit

V.    Profili Doktoral: Shkencat e Edukimit
Drejtimi Kërkimor:  Politikat arsimore, reforma dhe aktorët

Drejtimi Kërkimor: Modele dhe Metodologji në mësimdhënie dhe mësimnxënie

VI.    Profili Doktoral: Psikologji
Drejtimi Kërkimor: Roli i faktorëve psikosocialë në zhvillimin dhe edukimin e individit

FAKULTETI EKONOMIK DHE I TEKNOLOGJISE SË INFORMACIONIT

VII.    Profili Doktoral: Menaxhim
Drejtimi Kërkimor:  Menaxhim: Sektori publik dhe privat në Shqipëri në kontekstin e procesit të integrimit rajonal dhe global

Drejtimi Kërkimor: Bashkëveprimi midis teknologjisë dhe teknikave të reja në praktikën e marketingut në Shqipëri

VIII.    Profili Doktoral: Ekonomi dhe Zhvillim i Qëndrueshëm
Drejtimi Kërkimor: Rritja ekonomike, burimet,  modelet dhe politikat ekonomike për nxitjen e saj

IX.    Profili Doktoral:Menaxhim i Sistemit të Informacionit
Drejtimi Kërkimor:  Menaxhim i sistemeve të informacionit

X.    Profili Doktoral: Finance
Drejtimi Kërkimor:Financë dhe qeverisje korporatash: Standarde, modele, aktorë dhe reforma të zhvillimit financiar, në kontekstin shqiptar e më gjerë

FAKULTETI JURIDIK

XI.    Profili Doktoral: E drejta Kushtetuese
Drejtimi Kërkimor: E Drejta Kushtetuese dhe Administrative: Konsolidimi i demokracisë dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri

Drejtimi Kërkimor: E drejta private: zhvillimet e fundit në kontekstin e harmonizimit me të drejtën private në BE

Drejtimi Kërkimor: E drejta e biznesit në kuadër të harmonizimit me të drejtën europiane dhe ndërkombëtare

Drejtimi Kërkimor:  E Drejta Europiane: Zhvillime ligjore dhe institucionale në të Drejtën Europiane pas Traktatit të Lisbonës

Drejtimi Kërkimor: E Drejta Ndërkombëtare Publike