Psikologji

Nëse kërkon të studiosh për psikologji, në UET ofrohet një program i hartuar në mënyrë shumë të kujdesshme për të hedhur bazat e një karriere në këtë fushë të shkencave sociale. Programi synon përgatitjen e psikologëve duke filluar që nga teoritë bazë mbi rritjen dhe zhvillimin njerëzor, mbi sjelljen sociale dhe personalitetin, të menduarit e të nxënit dhe deri tek vlerësimi dhe trajtimi i psikopatologjisë dhe problematikave të ndryshme psiko-sociale.

BACHELOR: PSIKOLOGJI - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
2 I 1 T1 Filozofi 6
3 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I/II 2-1 T2 Hyrje në psikologji & Psikologji sociale 12
2 I 1-2 T1/T2 Elementët e komunikimit & Hyrje në shkencat politike 12
3 II 2 T3/T2 Hyrje në psikologji klinike & Psikologji e personalitetit 12
4 II 1-2 T2 Psikologji zhvillimi I & II 12
5 II/III 2-1 T1 Hyrje në të drejtën publike & Psikologjia dhe ligji 12
6 II/III 2-1 T3/T2 Hyrje në këshillim & Hyrje në psikopatologji 12
7 III 1 T2 Psikologji e të nxënit  6
8 III 1-2 T2 Biologjia e sjelljes e të menduarit & Psikologji konjitive 12
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/ 3 lëndë  
1 II 1 T1/T2 Histori moderne dhe bashkëkohore/Psikologji e punës 6
3 II 2 T3 E folura në publik 4
2 III 2 T2 Të drejtat e njeriut 6
4 II/III 1/2   Honor's course 6
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 I 2 T1 Histori arti/Histori e civilizimeve 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës/Provim i përgjithshëm përfundimtar 7
           
Shënim:        180
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

 

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Administratë Shtetërore si në Ministrinë e Çështjeve dhe Punëve Sociale apo atë të Shëndetësisë
  • Nëpunës në Bashki dhe Komuna
  • Gjykata dhe institucione të riedukimit të të miturve personave të dënuar
  • Çerdhe, kopshte dhe shkolla publike
  • Institucione publike të birësimit të fëmijëve me apo pa prind
  • Qendra të shëndetit publik
  • Shkolla dhe arsim parashkollor privat
  • Organizata jofitimprurëse me projekte psiko-sociale
  • Zyrat e personelit
  • Media e shkruar dhe vizive