Shkenca Politike

 

Programi përgatit specialistë të nivelit universitar në shkencat politike. Në këtë program studiohet rreth zhvillimit të politikës botërore dhe shqiptare me profesorët dhe një pjesë të politikanëve më në zë duke e bërë kursin të orientuar drejt shembujve konkretë.

 

BACHELOR - SHKENCA POLITIKE
           
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Filozofi   6
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale  10
3 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I/II 2 T2 Hyrje në shkenca politike & Politikë e krahasuar  12
2 I/II 2-1 T1/T2 Hyrje në marrëdhënie ndërkombëtare & Histori moderne dhe bashkëkohore 12
3 I/III 1 T1/T2 Elementët e komunikimit & Komunikim politik  12
4 II 1-2 T2 Teoritë Politike & Tranzicioni dhe demokratizimi në EQL 12
5 II 2 T3 Partitë Politike dhe studimet elektorale 6
6 II/III 1-2 T1/T2 Historia e shtetit dhe së drejtës në Shqipëri & Studime politike shqiptare 12
7 II/III 2-1 T1 Hyrje në të drejtën publike & Politikat publike 12
8 III 1 T2 Historia e Integrimit dhe institucionet e BE-së & Organizatat ndërkombëtare 12
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/ 3 lëndë  
1 III 2 T3 E folura në publik 4
2 II 2 T2 Hyrje në psikologji 6
3 III 2 T2 Të drejtat e njeriut/E drejta kushtetuese 6
4 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course  
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 I 2 T1 Historia e civilizimeve/Histori Arti 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I-II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës/Provim i përgjithshëm përfundimtar 7
           
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

 

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Nëpunës në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Punës e Çështjeve Sociale
  • Specialist në Bashki e Komuna
  • Kërkues shkencor pranë institucioneve/instituteve kërkimore
  • Kërkues shkencor pranë instituteve, institucioneve apo organizatave.
  • Nëpunës pranë Ministrisë së Integrimit
  • Gazetar që mbulon fushën e politikës
  • Nëpunës në të gjitha institucionet publike pranë zyrës së marrëdhënieve me jashtë
  • Konsulent i pavarur për analizën e riskut në fusha të ndryshme