Sociologji dhe Antropologji Sociale

Programi Sociologji dhe Antropologji në UET ofron një program që fokusohet në disiplina dhe fusha të tilla si: historia e mendimit sociologjik klasik dhe bashkëkohor; antropologjia sociale; shkollat antropologjike klasike dhe bashkëkohore; sociologjia urbane dhe rurale; familja, farefisnia dhe gjinia; feja, ideologjia dhe shoqëria; etnografia, etj.

BACHELOR - Sociologji & Antropologji Sociale
           
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Filozofi  6
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologjinë sociale                         10
3 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë  8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I/III 1 T1/T2 Elementët e komunikimit & Komunikim ndërkulturor 12
2 II/III 2 T2 Hyrje në shkencat politike & Studime politike shqiptare 12
3 II 1-2 T2 Antropologji e sistemeve social-kulturore I+II    12
4 I/II 2-1 T2 Sociologji klasike & Sociologji bashkëkohore 12
5 II/III 2-1 T1/T2 Hyrje në të drejtën publike & Sociologjia e së drejtës 12
6 II 2 T2 Studime gjinore 6
7 III 1-2 T2 Sociologji e kulturës & Hyrje në etnografi 12
8 III 1-2 T2 Sociologji politike & Sociologjia e fesë 12
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/ 3 lëndë  
1 II 1-2 T1/T2 Histori moderne dhe bashkëkohore//Të drejtat e njeriut 6
2 I 2 T2 Hyrje në psikologji 6
3 II 2 T3 E folura në publik 4
4       Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 I 2 T1 Historia e civilizimeve/Histori Arti 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3       Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës 7
           
Shënim:        180
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

 

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Specialist i problematikave dhe teorive edukative
  • Sociolog në Institute kërkimi
  • Specialist në organizata jofitimprurëse
  • Gazetar i çështjeve sociale
  • Analist i çështjeve sociale
  • Specialist pranë grupeve të interesit / cikël i ulët parashkollor