Juridik i Përgjithshëm 

Ky program ofron njohuri lidhur me të drejtën e biznesit, të drejtat e pronësive, format e reja ekonomike dhe kontraktuale; të drejtën publike, të drejtën kushtetuese, dhe marrëdhëniet e tyre me sistemin politik, si edhe të drejtën e Bashkimit Evropian, të drejtën ndërkombëtare dhe institucionet ndërkombëtare.

 

BACHELOR - JURIDIK I PËRGJITHSHËM
           
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ /35 ECTS/ 4 lëndë/module   
1 I-I-II 1-2-1 T3 Shkrim akademik & Metoda kërkimi & Statistikë e aplikuar 12
2 I 1 T1 E drejta publike & Filozofia e së drejtës  12
3 I 1 T1 Hyrje në sociologji  5
4 I 1 T1 Historia e shtetit  dhe së drejtës në Shqipëri 6
          35
           
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 90 ECTS/ 9 lëndë/module  
1 I 2 T1 E drejta romake  6
2 I/II 2-1 T2 E drejta kushtetuese & E drejta administrative 12
3 II 1-2 T2 E drejta civile I & II  12
4 1-2 T2 E drejta penale I & II  12
5 2-2 T2 E drejta ndërkombëtare publike & E drejta europiane  12
6 III 1 T2 E drejta e punës dhe sigurimeve  6
7 1 T2 E drejta e procedurës civile & E drejta e procedurës penale 12
8 1-1 T2 E drejta e detyrimeve & E drejta tregtare  12
9 2 T2 E drejta familjare   6
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE / 20 ECTS/ 3 lëndë  
1 I 1-2 T3 Logjikë & Shkrim arsyetim ligjor 10
2 III 2 T3 E folura në publik  4
3 III 2 T2 Të drejtat e njeriut / E drejtë ndërkombëtare private 6
4       Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors Course  
          20
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA /10 ECTS / 2 lëndë  
1 II 2 T1 Histori e civilizimeve/Histori Arti 6
2 II 1 T2 Hartim dhe menaxhim projektesh 4
3   1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors Course  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE / 20 ECTS  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/ 7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës/Provim i përgjithshëm përfundimtar 7

 

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Jurist në institucione të ndryshme tëadministratës shtetërore
  • Jurist në ndërmarrje publike apo private
  • Ndihmës dhe asistent në zyrat juridike
  • Angazhim publik dhe politik
  • Angazhim në shoqërinë civile, monitorimi i legjislacionit dhe i lirive ekonomike, etj.