Doktoraturë

Pas përgatitjes së gjatë për rritjen e standardeve akademike, thellimin e kërkimit shkencor dhe botimeve shkencore, si dhe zhvillimeve cilësore në procesin e mësimdhënies në programet e studimit në dy ciklet e para (Bachelor, Master Profesional dhe Master i Shkencave), të licencuara dhe akredituara, UET u vlerësua pozitivisht nga Këshilli i Akreditimit më 29 korrik 2011 se i plotëson kushtet për zhvillimin cilësor të programeve të studimit të ciklit të tretë, doktoraturës. Programet e doktoraturës janë të reja, të konsultuara dhe të krahasueshme me ato që zhvillohen në universitete cilësore e prestigjoze ndërkombëtare.

Shkenca Juridike

Shkenca Ekonomike

Shkenca Sociale