Administrim Biznesi

Ky program synon formimin e ekspertëve dhe të specialistëve cilësorë me njohuri të plota në aspektet teorike e praktike në fushën e menaxhimit të bizneseve të vogla, të mesme e të mëdha në të gjithë sektorët e ekonomisë. Një objektiv i veçantë është dhe kompletimi i njohurive në teoritë dhe praktikat e lidershipit dhe menaxhimin e tij; menaxhimi i burimeve njerëzore, i analizës dhe i menaxhimit të karrierës, i njohjes së plotë të legjislacionit të punës dhe i sjelljes organizative, etj.

  MSH: ADMINISTRIM BIZNESI - 120 ECTS
         
Nr. Viti Sem Emri i lëndës ECTS
A - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË) 10% / 12 ECTS/ 2 lëndë
1 I 1 Metoda kërkimi të avancuara 6
2 II 1 Kërkime operacionale 6
         
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 40% /48 ECTS/8 lëndë
1 I 1 Menaxhim operacionesh 6
2 I 2 Menaxhim cilësie 6
3 I 2 Menaxhim financiar 6
4 I 1 Menaxhim strategjik  6
5 I 1 Menaxhim i burimeve njerëzore dhe i karrierës 6
6 I 2 Biznesi ndërkombëtar 6
7 II 1 Menaxhim dhe vlerësim projektesh 6
8 II 1 Menaxhimi i sistemeve të informacionit 6
         
C - DISIPLINA ME ZGJEDHJE/ 12 ECTS/ 2 lëndë
Profili: BIZNES - MARKETING
1 I 2 Marketing strategjik 6
3 II 1 Marketing ndërkombëtar 6
Profili: ADMINISTRIM PUBLIK
1 I 2 Menaxhimi i sektorit publik dhe administrata 6
2 II 1 Vlerësimi i politikave publike 6
Profili: EKONOMI EUROPIANE
1 II 1 Integrimi në BE 6
2 I 2 Ekonomi Ndërkombëtare 6
         
E - VEPRIMTARI FORMUESE 10% / 12 ECTS / 1 lëndë
1 II 2 Praktikë / internship 12
         
F - PUNIMI I DIPLOMËS 10-25%/ 30 ECTS
1 II 1-2 Punimi i diplomës 36

Ku mund të punosh pas studimeve

 • Analist tregu/ Drejtues ne sektorin e kostove dhe çmimeve
 • Adminstrator i pergjithshem/ Analist i proceseve operacionale
 • Drejtues projektesh / Ekonomist ne sektorin e administrates publike
 • Hartues buxheti ne sektorin privat dhe ate publik
 • Manaxher ne sektorin bankar / Manaxher ne sektorin e sigurimeve
 • Manaxher shitjesh / Manaxher portofoli / Menaxher i burimeve njerezore
 • Menaxher i sektorit të pagave dhe punësimit / Menaxher investimesh
 • Menaxher marketingu / Menaxher reklame dhe promocioni
 • Specialist per Operacionet (Head of Operations)
 • Specialist i shërbimit civil / Specialist i treguesve ekonomik (Instat)
 • Studiues dhe përpunues i te dhenave ekonomiko – statistikore.