Informatikë Ekonomike

  MSh: INFORMATIKË EKONOMIKE - 120 ECTS
         
Nr. Viti Sem Emri i lëndës ECTS
A - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË) 10% / 12 ECTS/ 2 lëndë
1 I 1 Metoda kërkimi të avancuara 6
2 II 1 Kërkime Operacionale 6
         
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 40% /48 ECTS/8 lëndë
1 I 1 Menaxhim i Sistemeve të Informacionit 6
2 I 1 Aplikimi i sistemeve të informacionit 6
3 I 1 Algoritëm, programim i avancuar (Java I ) 6
4 I 2 Algoritëm, programim i avancuar ( Java II) 6
5 I 2 Projektim dhe analizë e bazave të të dhënave 6
6 I 2 IT Project Management 6
7 II 1 Menaxhimi i rrjetave kompjuterike 6
8 II 1 Web design technology 6
         
C - DISIPLINA ME ZGJEDHJE/ 12 ECTS/ 2 lëndë
Profili: ADMINISTRIM BIZNESI
1 II 1 Aftësi menaxheriale 6
2 I 2 Teoritë e sipërmarrjes dhe krijimi i biznesit të ri 6
Profili: FINANCË & BANKA
1 I 2 Tregu Bankar dhe Institucionet e Tij 6
2 II 1 Analizë Financiare e Avancuar 6
         
E - VEPRIMTARI FORMUESE 10% / 12 ECTS / 1 lëndë
1 II 2 Praktikë / internship 12
         
F - PUNIMI I DIPLOMËS 10-25%/ 36 ECTS
1 II 1-2 Punimi i diplomës 36

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Specialistë ekonomie dhe informatike në institucione publike e organizata
  • Specialistë ekonomie dhe informatike për tregun financiar, në sistemin bankar, shoqëritë e sigurimeve, si dhe institucionet financiare, përfshirë tatim-taksat, doganat dhe buxhetet
  • Specialistë ekonomie dhe informatike në biznese të vogla, të mesme e të mëdha.
  • Specialist në të gjitha strukturat e sistemit bankar dhe financiar
  • Ekspert i shoqërive të sigurimit, fondeve të pensioneve, fondeve të investimeve, leasing-ut
  • Ekspert kontabël të niveleve të ndryshme
  • Financier dhe kontabilist të bizneseve të ndryshme
  • Punonjës të degëve të tatim-taksave, të sistemit doganor etj
  • Ekspertë të auditimit dhe të kontrollit
  • Specialistë të sistemit të sigurimeve shoqërore e shëndetësore