Financë

Ky program është i projektuar për ata që duan të studiojnë marrëdhëniet ekonomike që krijohen në fushën e financave dhe organizimin e bankave. Programi përgatit ekonomistë të specializuar nëproblemet financiare, banka, shoqëri sigurimesh, financë, kontabilitet, etj. 

MP: FINANCË - 60 ECTS
         
         
Nr. Viti Sem Emri i lëndës ECTS
A - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM / 1 lëndë  
1 1 1 Metoda kërkimi të avancuara (Hyrje në Ekonometri) 6
         
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT / 5 lëndë  
         
1 1 1 Manaxhimi i Institucioneve Financiare 6
2 1 1 Tregjet e Kapitaleve dhe Institucionet Financiare  6
3 1 2 Kontabiliteti nacional 6
         
C - DISIPLINA ME ZGJEDHJE / 2 lëndë        
Profili BANKA
1 1 2 Tregu Bankar dhe Institucionet e tij 6
2 1 1 Auditimi Bankar 6
Profili SIGURIME
1 1 2 Manaxhimi i Riskut të Sigurimeve 6
2 1 1 Sigurimi i Jetës dhe Risigurimi 6
Profili KONTABILITET & RAPORTIM FINANCIAR 
1 1 2 Kontabilitet Manaxherial 6
2 1 1 Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (IFRS) 6
Profili POLITIKAT FISKALE
1 1 2 Analizë buxheti (nacional & lokal) 6
2 1 1 Politika Fiskale dhe Sisteme Tatimore 6
Profili QEVERISJE DHE AUDITIM
1 1 2 Kontrolli i brendshëm dhe audit 6
2 1 1 Qeverisje, Risk dhe Etikë 6
         
E - VEPRIMTARI FORMUESE          
1 1-2  2-3 Praktikë / internship** 10/28
         
F - PUNIMI I DIPLOMËS         
1 2 1-2 Punimi i diplomës 14
         
* Studentët që ndjekin programin me 60 kredite ndjekin vetëm dy lëndët e para.
** Praktika për programin me 60 kredite ka 10 kredite, për atë me 90 kredite ka 28 kredite.

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Specialist në të gjitha strukturat e sistemit bankar dhe financiar
  • Specialist/analist të tregjeve financiare dhe bursave
  • Specialist i shoqërive të sigurimit, fondeve të pensioneve, fondeve të investimeve, leasing
  • Specialistë finance dhe kontabiliteti në biznese të ndryshme
  • Punonjës të degëve të tatim-taksave, të sistemit doganor etj.
  • Ekspertë të auditimit dhe të kontrollit
  • Specialistë të sistemit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore