Marrëdhënie Ndërkombëtare - Diplomaci

Ky program synon formimin profesional të specialistëve në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të diplomacisë konvencionale dhe asaj publike. Studiohen teoritë kryesore mbi marrëdhëniet ndërkombëtare dhe përmes njohjes me zhvillimet më të rëndësishme politike, diplomatike dhe ekonomike në marrëdhëniet midis shteteve në plan global dhe rajonal, si edhe në kuadër të organizatave ndërkombëtare e rajonale. Ky program duke theksuar lëndët me karakter praktik aftëson studentët për t’u përfshirë në aktivitete konkrete të administrimit e çështjevendërkombëtare dhe diplomatike. Studentët specializohen në dy profile të veçanta: Ballkani dhe Shtetet e Bashkuara.

MP: MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE - DIPLOMACI 60 ECTS
    2017-2018 SEMESTRI:  II- të  
Nr. Sem Emri i lëndës ECTS
A - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM / 1 lëndë  
1 1 Metoda kërkimi të avancuara + Statistikë sociale 6
       
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT / 3 ose 5 lëndë
1 1 Analizë e teorive të marrëdhënieve ndërkombëtare  6
2 2 Politikë e jashtme e krahasuar  6
3 1 Diplomaci publike dhe ekonomike  6
       
C - DISIPLINA ME ZGJEDHJE / 2 lëndë  
Profili Studime Amerikane
1 2 Shoqëria dhe politika në SHBA 6
2 3 Politika e jashtme e SHBA-së  6
Profili Çështjet e Ballkanit
1 3 Gjeopolitika e Ballkanit 6
2 2 Historia moderne dhe bashkëkohore e Ballkanit 6
       
E - VEPRIMTARI FORMUESE        
1 2-3 Praktikë / internship** 10
       
F - PUNIMI I DIPLOMËS       
1   Punimi i diplomës 14
       
* Studentët që ndjekin programin me 60 kredite ndjekin vetëm tre lëndët e para.
** Praktika për programin me 60 kredite ka 10 kredite,  

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Shërbimin diplomatik të Republikës së Shqipërisë;
  • Në institucione ose organizata të ndryshme ndërkombëtare ose
  • rajonale në Shqipëri ose jashtë saj;
  • Në qendra dhe institucione studimore, të cilat objekt të kërkimeve të tyre kanë marrëdhëniet ndërshtetërore të vendit tonë me vendet e Ballkanit, me Bashkimin Europian dhe Shtetet e Bashkuara, politikat e sigurisë në rajon, bashkëpunimin rajonal dhe integrimin e Shqipërisë në NATO dhe në BE;
  • Në ata sektorë të medias në Shqipëri, që fokusohen në analizën e marrëdhënieve të vendit tonë me vendet fqinje dhe SHBA- në;
  • Sektorë të ndryshëm të administratës shtetërore,veprimtaria e të cilëve ka të bëjë specifikisht me, ose është e orientuar nga marrëdhëniet politike, ekonomike-tregtare ose kulturore me këto rajone dhe vende.