Articles

Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjive të informacionit

Fakulteti Ekonomik në UET ofron programe studimi në të tre ciklet: Bachelor, Master dhe Doktoraturë. Studimet që zhvillohen në degët e Ekonomisë, Biznesit, Menaxhimit, Teknologjisë së informacionit janë shumë cilësorë dhe të preferuar për një masë të gjerë studentësh. Kjo, sepse cikli i zhvillimit të Ekonomisë globale i kërkon dhe tregu i punës i thërret në mënyrë të vazhdueshme. Fakulteti ekonomik, në UET, në mënyrë të veçantë ofron studentët më të mirë për t’u bërë pjesë e iniciativës me shpresën dhe idenë e madhe se do të jenë ata që do të drejtojnë ekonominë , që do të menaxhojnë, marketojnë produktet në tregje të hapura, që do të gjejnë burime prodhimi në tregjet financiare, që do të ndërlidhin më mirë dhe më shëndetshëm tregjet për të evituar krizat.  Studentët që diplomohen në ekonomi qëndrojnë gjatë në tregun e punës, punësohen shpejt, sepse profilet që kanë programe ekonomike janë profile që kërkohen fort nga ky treg pune.  Një tjetër degë që ofron Fakulteti Ekonomik në UET është edhe Teknologjia e informacionit. Është një nga degët që e kërkojnë të gjitha profesionet, por në mënyrën më të natyrshme i kërkon Ekonomiku. Mjetet teknologjike janë bërë të përdorshme nga të gjithë, por t’i përdorësh këto mjete në mënyrë fitimprurëse duhet të studiosh programet e studimit në teknologjitë e informacionit. Në UET, këto programe janë hapur në vitin akademik 2010-‘11 nën Fakultetin e Ekonomisë .

devider1

Dekani i Fakultetit Ekonomik

Luljeta-MinxhoziPROF. DR. LULJETA MINXHOZI

Mbështetur në filozofinë e UET-së, Fakultetit Ekonomik, kombinon njohuritë teorike ekonomike me përvojat më të spikatura praktike, duke i përgatitur studentët me cilësi për kërkesat dhe tendencat e tregut të punës në Shqipëri, rajon e më gjerë.

Fakulteti Ekonomik ofron diploma në të tre ciklet e studimit: Bachelor, Master dhe Doktoratura dhe përbëhet nga 3 departamente: Departamenti i Financës, Menaxhimit dhe Ekonomiksit si edhe Departamenti i Informatikës, Matematikës dhe Statistikës.
Mësimdhënia përqendrohet në njohuritë më të mira bashkëkohore, në eksperiencën dhe përvojën e disa prej universiteteve më të mira ndërkombëtare, në programe e tekste mësimore moderne e të asimilueshme, në metoda mësimdhënieje cilësore që e bëjnë studentin pjesë aktive të procesit mësimor dhe i krijojnë mundësitë e duhura për specializim të mëtejshëm në njërin nga drejtimetqë ofrohen në programet e fakultetit.
Stafi akademik i Fakultetit Ekonomik përbëhet nga 30 pedagogë, diplomuar në universitetet shqiptare dhe ato prestigjoze perëndimore, me përvojë të spikatur në mësimdhënie dhe kërkim shkencor.
Përtej dijeve teorike që përftohen në auditorët E UET-së, studentët e Fakultetit Ekonomik, janë pjesë aktive e debateve, leksioneve të hapura, konferencave, praktikave e porjekteve kërkimore shkencore nën drejtimin e ekspertëve të fushës- shqiptarë e të huaj- Fakulteti Ekonomik në UET është në pararojë të risive të fushave që mbulojnë diplomat e këtij fakulteti dhe është i hapur për bashkëpunime dhe horizonte të reja.

devider1

DEPARTAMENTET

Financë
Kjo degë përgatit ekonomistë të specializuar në problemet financiare, kontabël, banka, shoqëri sigurimesh, në pozicionin e financierit, kontabilistit etj.
Shef Departamenti Dr. Elvin Meka

Menaxhim dhe Ekonomiks
Përgatit ekonomistë të specializuar në problemet e përgjithshme të teorisë ekonomike e financiare, dhe menaxhimit të bizneseve të kategorive të ndryshme, bizneseve private ose publike të llojeve të ndryshme, merret me problemet e rritjes ekonomike dhe zhvillimit, kontabilitetin nacional dhe bankat, ekonomisë dhe tregtisë ndërkombëtare, hartimin e strategjive, ekonomiko-sociale e sektoriale, kërkimeve të avancuara.
Shef Departamenti Dr. Oltjana Zoto 

Informatika, Matematika dhe Statistika
Teknologjia e informacionit po shpërndahet më gjerësisht sesa në kuptimin tradicional të kompjuterave apo teknologjive e rrjetit dhe po integrohet më shumë me teknologjitë e tjera si përdorimi i celularëve, televizioneve dhe të tjera, gjë që po rrit kërkesën për punë të tilla, pothuajse në çdo kompani apo institucion.
Shef Departamenti Dr. Indrit Baholli

devider1

Diplomat dhe Profesionet

EKONOMIKS

 • Ekspertë në fushën e teorive të rritjes ekonomike dhe të zhvillimit;
 • Specialistë të modeleve dhe teorive ekonomike;
 • Specialistë të kontabilitetit nacional;
 • Ekspert për Bankat Qendrore dhe Tregtare;
 • Analist tregjesh dhe marketingu;
 • Specialist në fushën e ekonomisë dhe tregtisë ndërkombëtare;
 • Drejtues apo menaxherë të instituteve apo qendrave kërkimoreshkencore në fushën e ekonomisë dhe financave etj.

FINANCË-BANKA

 • Specialistë në të gjitha strukturat e sistemit bankar dhe financiar;
 • Specialistë/analistë të tregjeve financiare dhe bursave;
 • Ekspertë të shoqërive të sigurimit, fondeve të pensioneve, fondeve të investimeve, leasing-ut;
 • Ekspertë kontabël të niveleve të ndryshme;
 • Financierë dhe kontabilistë të bizneseve të ndryshme;
 • Punonjës të degëve të tatim-taksave, të sistemit doganor etj.;
 • Ekspertë të auditimit dhe të kontrollit;
 • Specialistë të sistemit të sigurimeve shoqërore e shëndetësore.

MENAXHIM BIZNESI

 • Ekonomistë të specializuar në problemet drejtimit dhe menaxhimit të bizneseve të kategorive të ndryshme;
 • Ekonomistë të bizneseve në sfera të ndryshme aktiviteti;
 • Specialistë marketingu dhe komunikimi për të gjitha llojet e bizneseve;
 • Drejtues të përgjithshëm apo sektorialë të bizneseve private e publike të llojeve të ndryshme, biznese kombëtare e ndërkombëtare.

ADMINISTRIM PUBLIK

 • Ekonomistë dhe administratorë të specializuar në problemet e menaxhimit publik;
 • Ekonomistë dhe drejtues në poste të ndryshme të të gjithë administratës publike;
 • Ekonomistë dhe drejtues në administratën dhe në strukturat e pushtetit vendor;
 • Administratorë në ndërmarrjet publike;
 • Ekspert për politikat publike.