Articles

BACHELOR: SHKENCAT E EDUKIMIT- 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
2 I 1 T1 Filozofi 6
3 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/9 lëndë  
1 I 2 T2 Hyrje në psikologji  6
2 I 2 T2 Gjuhë shqipe 6
3 II 1-2 T2/T1 Hyrje në pedagogji & Historia e pedagogjisë, legjislacioni shkollor 12
4 II/III 2-1 T2 Hyrje në didaktikë & Pedagogji speciale 12
5 II 1-2 T2 Psikologji zhvillimi I & II 12
6 II/III 2 T1/T2 Hyrje në të drejtën publike & Të drejtat e njeriut 12
7 II 1 T1 Histori moderne dhe bashkëkohore 6
8 III 1 T2 Psikologji kulturore & Psikologji e punës 12
9 III 1-2 T2 Edukim ndërkulturor & Edukimi për të gjithë jetën 12
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/ 2 lëndë  
1 I/II 1-2 T1/T2 Elementët e komunikimit & Hyrje në shkencat politike 12
2 III 2 T3 E folura në publik 4
3 II/III 1/2   Honor's course 6
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 I 2 T1 Histori arti/Histori e civilizimeve 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës/Provim i përgjithshëm përfundimtar 7
Shënim:        180
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 
 BA: HISTORI - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip Emri i lëndës ECTS
           
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/34 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
2 I/II 2-1 T3 Metoda e kërkimit & Statistikë e aplikuar  8
3 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
4 I 1 T1 Filozofi 6
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I 1 T2 Arkeologji - Etnologji 8
2 I/II 2 T1 Histori e civilizimeve & Histori arti 12
3 I 1 T1 Histori Antike & Histori e Mesjetës 14
4 II/III 1-2-1 T1 Historia e  Shqiperise (nga antikiteti - sot) 18
5 II/III 1-2-1 T1 Histori Moderne & Histori Bashkekohore (1918-sot) 18
6 III 2 T1 Histori e Ballkanit 5
7 III 1-2 T1 Histori e Bizantit & Histori e Perandorise Osmane 10
8 III 1 T1 Histori e Mendimit Historik 5
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/18 ECTS/ 3 lëndë  
1 II 2 T2 Hyrje në shkencat politike  6
2 III 2 T1/T2 Hyrje në të drejtën publike/Të drejtat e njeriut 6
3 II 2 T2 Hyrje në psikologji 6
          18
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/8 ECTS / 2 lëndë  
2 III 2 T3 E folura në publik 4
3 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
          8
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 1 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktika profesionale dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës / Provimi i përgjithshëm përfundimtar 7
           
        Totali 180
 BA: FILOZOFI- 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip Emri i lëndës ECTS
           
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/34 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
2 I/II 2-1 T3 Metoda e kërkimit & Statistikë e aplikuar  8
3 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
4 I 1 T1 Filozofi 6
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I/II 2-1 T2 Hyrje në shkencat politike & Teoritë politike 12
2 I/I/II 1-2-1 T2 Filozofi antike, moderne & bashkëkohore 18
3 II 2 T2 Filozofi morale & Filozofi politike 12
4 II 2 T2 Filozofi gjuhe 6
5 III 1-2 T2 Metafizikë & Epistemologji 12
6 III 1-2 T2  Filozofi feje & Filozofi historie 12
7 III 1-2 T1/T2 Hyrje në të drejtën publike & Të drejtat e njeriut 12
8 III 1 T2 Sociologji politike 6
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/18 ECTS/ 3 lëndë  
1 II 1 T1 Histori moderne dhe bashkëkohore 6
2 II 2 T3 E folura në publik 4
3 II 2 T2 Hyrje në psikologji 6
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/8 ECTS / 2 lëndë  
1 I 2 T1 Histori arti/Historia e civilizimeve 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 1 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktika profesionale dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës / Provimi i përgjithshëm përfundimtar 7
           
        Totali 180

Kriteret dhe procedurat e pranimit në Programet Bachelor

Kriteret e Pranimit

Në programet e studimit të ciklit të parë Bachelor (BA) pranohen për t’u regjistruar shtetasit shqiptarë ose të huaj që plotësojnë këto kushte:

a) vërtetojnë me dokument zyrtar mbarimin e shkollës së mesme në Shqipëri ose jashtë shtetit (ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës e Republikës së Shqipërisë, MASH);

b) kryejnë pagimin e tarifës së caktuar vjetore dhe/ose totale sipas kushteve dhe përcaktimeve të kontratës përkatëse mes UET-it dhe studentit;

c) dorëzojnë dokumentet e nevojshme për lidhjen e kontratës mes tij dhe UET-it.

Procedura e Pranimit

Përzgjedhja e kandidatëve bëhet nga një komision përkatës i caktuar nga Dekanati, duke u bazuar në një formular pranimi dhe mbështetur në dokumentacionin e paraqitur, si dhe në mesataren e shkollës së mesme ose të një diplome tjetër të ciklit të parë, Bachelor ose ekuivalente me të.

Dokumentet pët regjistrim

- Dëftesa origjinale e shkollës së mesme;

- Numri i matrikulimit të maturës shtetërore;

- Karta e identitetit / certifikata familjare;

- 4 fotografi për dokumentet;

- Në momentin e regjistrimit bëhet edhe pagesa e tarifës së shkollimit.

Detyrimet akademike për studentin

Frekuentimi i leksioneve është fakultativ në programet e ciklit Bachelor në të gjitha lëndët, përveç 6 lëndëve bazë, të quajtura ndryshe “Kurse magjistrale”, ku detyrimi për frekuentimin e leksioneve dhe të seminareve është në masën mbi 2/3 e numrit total të leksioneve dhe seminareve. Ky frekuentim është parakusht për t’u futur në provimin përfundimtar.

Në funksion të nxitjes së frekuentimit dhe të angazhimit të studentëve gjatë orëve të leksionit, në dispozicion të atyre që janë frekuentues të rregullt të leksioneve të lëndës janë maksimumi 10 pikë bonus, të cilat akordohen nga pedagogu i lëndës në fund të semestrit. Për të përfituar këto pikë, studenti duhet të ketë qenë frekuentues i leksioneve, të paktën, në masën 80% (tetëdhjetë).

Diplomimi

Diploma për studentët e programit Bachelor është një punim origjinal dhe shkencor me rreth 9-11 mijë fjalë. Qëllimi i këtij punimi është të shfaqë aftësitë e studentëve për të mbledhur dhe vlerësuar informacionin, për të analizuar në mënyrë teorike faktet e mbledhura, si dhe për t’i paraqitur përfundimet e arritura në një format akademik. Diploma zhvillohet me ndihmën e një profesori që do e udhëheqi studentin deri në finalizimin e temës së diplomës.

Mësuesi - Cikël i ulët

 

Programi më i ri i studimit në UET përgatit mësues për 6 klasat e para të shkollës 9-vjeçare. Ky program është një nga prioritet e Fakultetit të Shkencave Sociale dhe Edukimit, e veçanërisht për Departamentin e Edukimit. Programi është një investim afatgjatë për studentët që e zgjedhin. Tre vjet studime në nivelin Bachelor, një vit përkujdesje në praktikë dhe një vit në masterizim profesional, i jep mundësinë mësuesit të ardhshëm të demostrojë njohuritë, shprehitë dhe aftësitë e tij personale në tregun e punës. Kurset e ndjekura në këtë program ofrojnë një bazë të gjerë teorike dhe praktike, mbi të cilën mësuesi mund të specializohet lehtësisht edhe në drejtime të tjera si në sociologji, psikologji apo menaxhim dhe administrim i shkollës, etj.

 

 

Programi BA: ARSIM FILLOR - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
           
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/39 ECTS/ 4 lëndë   
1 I-II 1-2-1 T3 Shkrim akademik & Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 12
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji 5
3 I I T1/T3 Filozofi & Logjikë 10
4 I/II 2-1 T2 Hyrje në psikologji & Hyrje në pedagogji 12
          39
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/92ECTS/9 lëndë  
1 I 1-2 T3 Gjuhë shqipe  12
2 I 1-2 T3 Matematikë  12
3 II 1 T2 Didaktikë e gjuhës shqipe dhe e leximit 8
4 II 1-2 T2 Didaktikë e matematikës 12
5 II 1-2 T3 Edukim figurativ & Edukim muzikor 12
6 III 1-2 T3 Edukim fizik & Edukim teknologjik 12
7 III 1 T2 Psikologji e zhvillimit 6
8 III 1-2 T2 Dituri natyrore dhe metodologjitë  12
9 III 2 T2 Njohuri për vendlindjen 6
          92
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/18 ECTS/ 3 lëndë  
1 II/III 2-1 T2 Kujdesi për veten/Edukim ndërkulturor 6
2 II 2 T2 Të drejtat e njeriut 6
3 II 2 T2 Letërsi për fëmijë 6
          18
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/8 ECTS / 2 lëndë  
1 II 2 T3 E folura në publik 4
3 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
          8
E - VEPRIMTARI FORMUESE /18 ECTS/3 lëndë  
1 I 2 T3 Anglisht 1 (modul) 5
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2   Praktikë / internship & zhvillim karriere 9
          18
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës / Provimi i përgjithshëm përfundimtar 7
        Totali 182

 

Ku mund të punosh pas studimeve

 • Institucione arsimore
 • Institucione administrative të pushtetit qendror apo lokal
 • Qendra të specializuara/grupe ekspertësh në fushën e edukimit
 • Veprimtari private në fushën e edukimit
 • Institucione arsimore jopublike, qendra edukimi, etj.

Komunikim Gazetari

Ky Program bën një ndërthurje të disiplinave të gazetarisë me ato të fushës së komunikimit. Pas diplomimit do të keni njohuri analitike të larta në shkencat e komunikimit dhe aftësi për të kryer funksione të ndryshme në tregun e punës si specialistë të medias dhe të komunikimit.

 

BACHELOR: GAZETARI KOMUNIKIM - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Filozofi 6
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
3 I/I 1-2 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I/II 1-2 T1/T2 Elementët e komunikimit & Hyrje në shkencat politike 12
2 III 1 T3 Dizajn i brendshëm 6
3 I 2 T1 Histori Arti & Histori e civilizimeve 12
4 I/II 2-1 T3 Vizatim & Grafikë 14
5 II/III 2-1 T2/T3 Komunikim Pamor & Fotografi 12
6 II 1-2 T3 Programet e Dizajnit & Program dizajni i aplikuar 12
7 II/III 2 T3 Teoria e ngjyrës dhe hapësirës & Grafikë Reklamuese 12
8 III 1-2 T3/T2 Tipografi & Multimedia  12
          92
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/3 lëndë  
1 III 1 T1/T2 Histori moderne dhe bashkëkohore//Reklama 6
2 II 2 T3 E Folura në Publik 4
3 II 2 T2 Hyrje në psikologji 6
4 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 III 2 T2/T1 Të drejtat e njeriut/Hyrje në të drejtën publike  6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës 7
           
Shënim:        182
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

 

Ku mund të punosh pas studimeve

 • Gazetar në median e shkruar dhe elektronike
 • Redaktor, kryeredaktor në institucionet e medias
 • Pjesëtar në ekipet televizive
 • Këshilltar në organet administruese të mediave
 • Skenarist emisionesh dhe dokumentarësh televizive
 • Ekspert i komunikimit në agjenci ose institucione të ndryshmepublike ose private

Komunikim Dizajn

 

Të rinjve që duan të ndërtojnë një karrierë të sigurt dhe të suksesshme në fushën e komunikimit kreativ u ofrojmë të gjitha mundësitë për ta realizuar. Në fund të kursit do të fitohen njohuri teknike të fushës së dizajnit grafik, ndërthurur me njohuritë teorike të fushës së komunikimit, në mënyrë që të keni si aftësi krijuese ashtu edhe konceptuese, duke u veshur me aftësi profesionale të përshtatshme për kërkesën e tregut të punës në këtë fushë.

 

BACHELOR: KOMUNIKIM DIZAJN - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Filozofi 6
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
3 I/I 1-2 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I/II 1-2 T1/T2 Elementët e komunikimit & Hyrje në shkencat politike 12
2 III 1 T3 Dizajn i brendshëm 6
3 I 2 T1 Histori Arti & Histori e civilizimeve 12
4 I/II 2-1 T3 Vizatim & Grafikë 14
5 II/III 2-1 T2/T3 Komunikim Pamor & Fotografi 12
6 II 1-2 T3 Programet e Dizajnit & Program dizajni i aplikuar 12
7 II/III 2 T3 Teoria e ngjyrës dhe hapësirës & Grafikë Reklamuese 12
8 III 1-2 T3/T2 Tipografi & Multimedia  12
          92
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/3 lëndë  
1 III 1 T1/T2 Histori moderne dhe bashkëkohore//Reklama 6
2 II 2 T3 E Folura në Publik 4
3 II 2 T2 Hyrje në psikologji 6
4 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 III 2 T2/T1 Të drejtat e njeriut/Hyrje në të drejtën publike  6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës 7
           
Shënim:        182
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

 

Ku mund të punosh pas studimeve

 • Ekspert i komunikimit, dizajnit, marketingut
 • Dizajner në studio grafike
 • Dizajner në studio fotografike
 • Dizajner në studio montazhi
 • Dizajner në institucione të ndryshme të medias
 • Specialist i dizajnit në institucione prodhuese
 • Krijues i lirë

Komunikim Marrëdhënie Publike

Marrëdhëniet e duhura me publikun dhe njohja e teknikave të komunikimit është tashmë një domosdoshmëri për krijimin e lidhjeve të qëndrueshme me audiencat e targetuara. UET ofron programin më të mirë për të fituar aftësitë teorike dhe praktikat e nevojshme për t’u transformuar në një ekspert i fushës së medias, komunikimit dhe ndërtimit të strategjive të komunikimit.

 

BACHELOR: KOMUNIKIM - MARRËDHËNIE PUBLIKE - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Filozofi 6
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
3 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/88 ECTS/8 lëndë  
1 I 1-2 T1/T2 Elementët e komunikimit & Teoritë e komunikimit 12
2 I/II 2 T2/T3 Marrëdhëniet publike & E folura në publik 10
3 II 1-2 T2 Bazat e semiotikës & Hyrje në analizë ligjërimi 12
4 III 1-1 T2 Bazat e marketingut & Reklama 12
5 II 1-2 T2 Komunikim ndërkulturor & Komunikim Pamor 12
6 II 2 T1 Hyrje në të drejtën publike  6
7 II/III 2 T2 Hyrje në shkenca politike & Studime politike shqiptare 12
8 III 1-2 T2 Komunikim politik & Komunikim organizativ 12
          88
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/18 ECTS/ 3 lëndë    
1 III 2 T2 Të drejtat e njeriut 6
2 II 1 T1 Histori moderne dhe bashkëkohore 6
3 II 2 T2 Hyrje në psikologji/Multimedia 6
4 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          18
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë    
1 I 2 T1 Histori e civilizimeve/Histori arti 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë    
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1& 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS    
1 III 1-2   Punimi i diplomës 7
Shënim:        180
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

Ku mund të punosh pas studimeve

 • Ekspert i marrëdhënieve publike në administratën shtetërore
 • Eksperti i marrëdhënieve publike në kompani PR
 • Zëdhënës në institucione apo organizata
 • Drejtues i marrëdhënieve publike në partitë politike
 • Drejtues i marrëdhënieve publike në organizatat ndërkombëtare

Sociologji dhe Antropologji Sociale

Programi Sociologji dhe Antropologji në UET ofron një program që fokusohet në disiplina dhe fusha të tilla si: historia e mendimit sociologjik klasik dhe bashkëkohor; antropologjia sociale; shkollat antropologjike klasike dhe bashkëkohore; sociologjia urbane dhe rurale; familja, farefisnia dhe gjinia; feja, ideologjia dhe shoqëria; etnografia, etj.

 

 

BACHELOR - Sociologji & Antropologji Sociale
           
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Filozofi  6
2 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologjinë sociale                         10
3 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë  8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I/III 1 T1/T2 Elementët e komunikimit & Komunikim ndërkulturor 12
2 II/III 2 T2 Hyrje në shkencat politike & Studime politike shqiptare 12
3 II 1-2 T2 Antropologji e sistemeve social-kulturore I+II    12
4 I/II 2-1 T2 Sociologji klasike & Sociologji bashkëkohore 12
5 II/III 2-1 T1/T2 Hyrje në të drejtën publike & Sociologjia e së drejtës 12
6 II 2 T2 Studime gjinore 6
7 III 1-2 T2 Sociologji e kulturës & Hyrje në etnografi 12
8 III 1-2 T2 Sociologji politike & Sociologjia e fesë 12
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/ 3 lëndë  
1 II 1-2 T1/T2 Histori moderne dhe bashkëkohore//Të drejtat e njeriut 6
2 I 2 T2 Hyrje në psikologji 6
3 II 2 T3 E folura në publik 4
4       Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 I 2 T1 Historia e civilizimeve/Histori Arti 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3       Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës 7
           
Shënim:        180
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

 

Ku mund të punosh pas studimeve

 • Specialist i problematikave dhe teorive edukative
 • Sociolog në Institute kërkimi
 • Specialist në organizata jofitimprurëse
 • Gazetar i çështjeve sociale
 • Analist i çështjeve sociale
 • Specialist pranë grupeve të interesit / cikël i ulët parashkollor

Psikologji

Nëse kërkon të studiosh për psikologji, në UET ofrohet një program i hartuar në mënyrë shumë të kujdesshme për të hedhur bazat e një karriere në këtë fushë të shkencave sociale. Programi synon përgatitjen e psikologëve duke filluar që nga teoritë bazë mbi rritjen dhe zhvillimin njerëzor, mbi sjelljen sociale dhe personalitetin, të menduarit e të nxënit dhe deri tek vlerësimi dhe trajtimi i psikopatologjisë dhe problematikave të ndryshme psiko-sociale.

BACHELOR: PSIKOLOGJI - 180 ECTS
Nr. Viti Sem Tip. Emri i lëndës ECTS
A  - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)/ 20%/38 ECTS/ 5 lëndë   
1 I 1 T1 Hyrje në sociologji & Hyrje në antropologji sociale 10
2 I 1 T1 Filozofi 6
3 I 1 T3 Shkrim akademik & Logjikë 8
4 I/II 2-1 T3 Metodat e kërkimit & Statistikë e aplikuar 8
5 II 1 T1 Hyrje në ekonomi 6
          38
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT 50%/90 ECTS/8 lëndë  
1 I/II 2-1 T2 Hyrje në psikologji & Psikologji sociale 12
2 I 1-2 T1/T2 Elementët e komunikimit & Hyrje në shkencat politike 12
3 II 2 T3/T2 Hyrje në psikologji klinike & Psikologji e personalitetit 12
4 II 1-2 T2 Psikologji zhvillimi I & II 12
5 II/III 2-1 T1 Hyrje në të drejtën publike & Psikologjia dhe ligji 12
6 II/III 2-1 T3/T2 Hyrje në këshillim & Hyrje në psikopatologji 12
7 III 1 T2 Psikologji e të nxënit  6
8 III 1-2 T2 Biologjia e sjelljes e të menduarit & Psikologji konjitive 12
          90
C - DISIPLINA FORMUESE TË NGJASHME OSE INTEGRUESE /10%/16 ECTS/ 3 lëndë  
1 II 1 T1/T2 Histori moderne dhe bashkëkohore/Psikologji e punës 6
3 II 2 T3 E folura në publik 4
2 III 2 T2 Të drejtat e njeriut 6
4 II/III 1/2   Honor's course 6
          16
D - DISIPLINA FORMUESE TË ZGJEDHURA / KURSE TE LIRA 7-8%/10 ECTS / 2 lëndë  
1 I 2 T1 Histori arti/Histori e civilizimeve 6
2 III 1 T3 Hartim dhe zbatim projektesh 4
3 II/III 1/2   Kurs special (i ndryshueshëm) / Honors course*  
          10
E - VEPRIMTARI FORMUESE /19 ECTS/3 lëndë  
1 I/II 2-1 T3 Anglisht 1 & 2 10
2 I 2 T3 Informatikë 4
3 III 2 T3 Praktikë dhe zhvillim karriere 5
          19
F - PUNIMI I DIPLOMËS/3-4%/7 ECTS  
1 III 1-2   Punimi i diplomës/Provim i përgjithshëm përfundimtar 7
           
Shënim:        180
Lëndët e përbëra kanë 10 ose 12 kredite. Ato përbëhen nga dy pjesë semestrale. 

 

Ku mund të punosh pas studimeve

 • Administratë Shtetërore si në Ministrinë e Çështjeve dhe Punëve Sociale apo atë të Shëndetësisë
 • Nëpunës në Bashki dhe Komuna
 • Gjykata dhe institucione të riedukimit të të miturve personave të dënuar
 • Çerdhe, kopshte dhe shkolla publike
 • Institucione publike të birësimit të fëmijëve me apo pa prind
 • Qendra të shëndetit publik
 • Shkolla dhe arsim parashkollor privat
 • Organizata jofitimprurëse me projekte psiko-sociale
 • Zyrat e personelit
 • Media e shkruar dhe vizive